FAQ

facebook

FAQ

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Plan miejscowy jest dokumentem opracowanym przez władze miejskie, który porządkuje przyszły sposób zagospodarowania terenów. Plan w żadnym przypadku nie nakazuje zamknięcia prowadzonej produkcji, czy też zmiany funkcji zagospodarowanych już terenów. Określa funkcje jakie mogą być lokalizowane na jego obszarze oraz warunki techniczne jakie muszą być spełnione przez podmioty zamierzające realizować swoje plany na tym terenie.
Zgodnie z planami Grupy Kapitałowej CPD SA oferta mieszkaniowa i usługowa zostanie skierowana do obecnych i przyszłych mieszkańców Warszawy jeszcze pod koniec tego roku.
O ofercie mieszkaniowej i usługowej na terenie Smart City można się dowiadywać w siedzibie Grupy Kapitałowej CPD SA ul. Cybernetyki 7 b w Warszawie lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 321 05 00
Tak, będzie można rezerwować mieszkania z oferty na terenie Smart City w siedzibie Grupy Kapitałowej CPD SA ul. Cybernetyki 7 b w Warszawie lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 321 05 00
Tak, wraz z inwestycją powstaną nowoczesne obiekty - przedszkole i żłobek bezpośrednio graniczące z inwestycją. Obie instytucje będą oferowały około 100 120 miejsc dla młodych mieszkańców Ursusa.
Tak było do roku 2014. Ursus była jedyną dzielnica Warszawy bez nawet jednego uchwalonego planu. Brak planów zagospodarowania powoduje zniechęca do Ursusa inwestorów, a realizowana zabudowa nie uwzględnia infrastruktury społecznej, takiej jak szkoły, żłobki, usługi, parki, itp.
Plan zmienia funkcję przemysłową na inną (usługą, mieszkaniową, placówki oświatowe, zdrowotne, kulturalne itp.) na jedynie 30% obszaru jakiego dotyczy. W Planie zostały zachowane wszystkie dotychczasowe funkcje przemysłowe i biznesowe czyli biura, restauracje, sklepy oraz zostały wprowadzone nowe: mieszkaniowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalne itp.
Plan został przygotowany przez niezależnych fachowców i urbanistów na zlecenie i wg wytycznych władz m.st. Warszawy. Prace nad planem zostały poprzedzone dokładnymi analizami.
Plan był przygotowany przez niezależnych specjalistów i urbanistów na zlecenie miasta i zapewnia zrównoważony rozwój objętych nim terenów. Wygospodarowano odpowiednią część terenów na potrzeby użytku publicznego (żłobki, szkoły, parki). Nie chcemy żeby ta część Ursusa wyglądała jak Skorosze, gdzie budowano bez planu zagospodarowania. Dzięki Planowi w Ursusie może powstać nowa, przyjazna, zielona dzielnica, z siedmiohektarowym parkiem, długim bulwarem wzdłuż zbiornika wodnego, placami zabaw. Z tych obiektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Ursusa.
Plan pozwala na stworzenie przestrzeni miejskiej na zaniedbanych i opuszczonych terenach poprzemysłowych. Jego uchwalenie musi być, zgodnie z prawem, poprzedzone konsultacjami. Brak Planu blokował rozwój dzielnicy: firmy nie chciały tu zakładać swoich siedzib, a z powodu niepewności odnośnie otoczenia nowi mieszkańcy nie decydowali się na zakup nieruchomości w tym miejscu, co negatywnie wpływało na budżet dzielnicy. Każdy rok opóźnienia w zatwierdzeniu planu spowodował wielkie straty dla dzielnicy. Ale w lipcu 2014 roku to uległo zmianie. Niewątpliwie w przeciągu najbliższych lat zaczną wpływać do kasy gminy istotne kwotowo dla dzielnicy pieniądze z podatków (podatek od nieruchomości, CIT, PIT ), w momencie zrewitalizowania terenów będzie to łącznie około kilkadziesiąt milionów złotych rocznie.
Mieszkańcy Ursusa bardzo zyskają. Na terenach tych powstanie nowa zabudowa biznesowa (czyli handel, usługi, powierzchnie biurowe, przemysł z nowymi technologiami) oraz zabudowa mieszkaniowa uzupełniona terenami i obiektami użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty sportowe, tereny zielone, ścieżki rowerowe). Dotychczasowi mieszkańcy Ursusa będą więc mogli tam pracować, robić zakupy, wysyłać dzieci do szkoły czy też nabywać nowe przyjazne mieszkania sąsiadujące z nowopowstałymi żłobkami, szkołami, parkami, sklepami, obiektami sakralnymi i sportowymi. Znacząco wzrosną dochody dzielnicy, dzięki czemu będzie ona mogła podwyższyć standard życia dotychczasowych mieszkańców. Rozwój funkcji usługowej i biznesowej przyczyni się do wzrostu dochodów i zysków lokalnych przedsiębiorców, którzy będą mogli sprzedawać na tych terenach swoje produkty i usługi. Na terenie nowej dzielnicy powstanie wiele nowych firm i zakładów (w tym wykorzystujących nowe technologie), w których według wstępnych szacunków, znajdzie zatrudnienie ok. 20 tysięcy osób, wśród nich także mieszkańców Ursusa.

Przemysł

Nie jest to prawda. Przeciwnie, powstaną nowe miejsca pracy. Plan zakłada zachowanie większości istniejących funkcji biznesowych, co przyczyni się do zachowania istniejących miejsc pracy. Ponadto dzięki Planowi nastąpi również rozszerzenie funkcji biznesowej. Powstaną nowe miejsca pracy w liczbie nawet 20 tysięcy.
To nieprawda. W większości są zlokalizowane na terenach obecnie niewykorzystanych. Obecnie tylko niecałe 5% terenów jest wykorzystywana przez działające firmy na obszarze, gdzie Plan zmienia funkcję z przemysłowej na inną.
Wręcz przeciwnie: przedsiębiorcy posiadający grunty objęte planem miejscowym dużo zyskali , ponieważ dzięki Planowi wartość tych gruntów znacznie wzrosła. Niektórzy z nich chcą sprzedać grunt i zainwestować pieniądze w inny, tańszy teren i nowoczesne technologie. Plan przewiduje zachowanie większości istniejących funkcji biznesowych. Ci przedsiębiorcy, którzy będą chcieli dalej działać na tym terenie, w większości będą mieli taką możliwość.
To nieprawda. Zakłady Ursus działają nadal pod swoją marką na dzień dzisiejszy mają ponad 100 produktów w swojej ofercie i nad ją rozszerzają o ofertę autobusów miejskich. Jeżeli chcesz przeczytać więcej ...http://ursus.com.pl/
Nic nie zostało zaprzepaszczone. Tradycja nadal jest kontynuowana i rozwijana. Działające w Lublinie zakłady URSUS produkują nie tylko traktory ale również cały osprzęt potrzebny do używania traktorów w gospodarstwach rolnych.
Nie można było ze względu na powstającą konkurencję wymuszająca stałe obniżanie kosztów. Zakłady zaprojektowane z olbrzymim rozmachem w latach 50 – 70 tych nie mogły sprostać wysokiej konkurencji powodowanej urynkowieniem się polskiej gospodarki po roku 1989. Wysokie koszty produkcji spowodowały że zakłady przeniosły produkcję do Lublina. To też jest już tradycją zakładów Ursus. Pierwsza lokalizacja w roku 1893 r była przy ul Siennej 15. W wyniku rozwoju miasta Warszawy po raz pierwszy zmieniona został lokalizacja produkcji zakładów na ul. Skierniewicką w dzielnicy Wola w roku 1910. Drugie przenosiny miały miejsce w roku 1923 r na tereny obecnej dzielnicy Ursus. Natomiast ostatnie przenosiny po za granice miasta Warszawa do Lublina miały miejsce w roku 2011. Dzięki uwolnieniu zdegradowanych terenów poprzemysłowych na terenie objętym Planem można będzie zbudować nawet 700 000 metrów kwadratowych przestrzeni biurowych i biznesowych. Wprowadzą się tam firmy i uczelnie wyższe, które w przyszłości rozsławią Ursus i zaoferują miejsca pracy w nowoczesnych sektorach gospodarki. Szacuje się, że łącznie na terenie byłych ZPC powstanie ok. 20 tysięcy miejsc pracy.
Nawet przed upadkiem ZPC Ursus żaden inwestor przemysłowy nie chciał inwestować na przedmiotowym terenie. Sytuacja taka trwa od kilkunastu lat. Zatem nie ma się co łudzić, że inwestycje przemysłowe wrócą na tereny odległe 9 km od centrum Warszawy, gdzie są wysokie wymagania ekologiczne, wysokie podatki gruntowe, wysokie koszty energii cieplnej i elektrycznej itd. Po uchwaleniu wyłożonego Planu cały teren ma szansę zostać zrewitalizowany, a firmy będą mogły budować biura, mieszkania, szkoły wyższe, itd. Powstanie wiele nowych miejsc pracy, znacznie więcej niż w dawnych, nieistniejących już ZPC Ursus.
Tak, powstaną nowe szkoły, żłobki, kościół, parki, ścieżki rowerowe, itp. Jeżeli teren należący do kogoś będzie przeznaczony pod funkcję użytku publicznego, jego właściciel otrzyma należytą zapłatę lub będzie miał możliwość współpracy z miastem.
Plan w większości zachowuje funkcje biznesowe. Większość tych firm może działać w obecnym kształcie i rozwijać swoją działalność. Kiedy powstaną nowe budynki wartość terenów wzrośnie i wtedy prawdopodobnie wiele firm sprzeda te tereny, kupi tańsze i rozwinie swoją działalność inwestując środki pozyskane ze sprzedaży gruntu.
Na uchwaleniu Planu dużo zyskała dzielnica i wszyscy mieszkańcy Ursusa. Obecnie na obszarze, gdzie Plan zmienia funkcję z przemysłowej na inną działa jedynie 18 firm, które zatrudniają kilkaset osób. Na terenie objętym Planem można wybudować nawet 700 000 metrów kwadratowych przestrzeni dla biznesu, gdzie będzie mogło pracować około 20 tysięcy ludzi, zarówno na terenie firm w biurowcach, jak i w małych zakładach rzemieślniczych: cukierniach, zakładach fryzjerskich, piekarniach, restauracjach, punktach usługowych itp. Znajdzie tam pracę wielu mieszkańców Ursusa. Na potrzeby ludzi sprowadzających się do Ursusa powstanie wiele nowych firm, a firmy istniejące w Ursusie będą miały więcej klientów i znacząco zwiększą swoje obroty. Wielu lokalnych przedsiębiorców znajdzie pracę przy budowie i wykańczaniu osiedli, mieszkaniowych, obiektów usługowych, biurowych, użyteczności publicznej itp.
Obiekty objęte opieką konserwatora zabytków będą zachowane i otoczone opieką. Aktualnie na dużej części terenu po tych zakładach jest niebezpiecznie. Jeśli nie będzie planu, zabytkowe hale będą niszczały, a jeśli będzie Plan, zostaną odrestaurowane do użytku wszystkich mieszkańców. Planowane jest urządzenie w jednym z zabytkowych budynków muzeum ZPC.
Sieć energetyczna po byłych ZPC wg raportu rzeczoznawców jest zużyta i stanowi niejednokrotnie zagrożenia dla życia mieszkańców i bezpieczeństwa energetycznego Warszawy. Raport jest w posiadaniu władz dzielnicy Ursus. Jakość wody nie jest dobra co potwierdził sam MPWiK (w opinii MPWiK, przytaczanej przez dziennik Rzeczpospolita, woda nie spełnia wymogów Sanepidu). Operator sieci wodnej nie posiada pozwolenia wodno-prawnego. System hydrantów ppoż. nie spełnia wymagań co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa życia. Infrastruktura ciepłownicza jest w znacznym stopniu zużyta. Reasumując, trzeba wybudować nowe, bezpieczne i ekologiczne instalacje.

Ciepło i energia

Największy wpływ na działanie Energetyki Ursus mają przepisy Unii Europejskiej o ekologii, które zaczną obowiązywać w 2015 roku. To one warunkują działanie Energetyki Ursus, która jest zobowiązana do tego czasu przystosować swoje urządzenia do obowiązującego standardu.
Nie, to nieprawda. Nowy plan przewiduje i jest realizowana na północy terenu objętego planem miejsce na nowoczesna i ekologiczna elektrociepłownia, która będzie konkurencją cenową dla Energetyki Ursus co jedynie doprowadzi do obniżenia cen prądu czy ciepła dla mieszkańców i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Warszawy.
Obecne koszty ciepła i energii elektrycznej dostarczanej przez Energetykę Ursus są jednymi z najwyższych w Warszawie. Np. za tę samą ilość energii klient RWE płaci około 52 zł a klient Energetyki około 72 zł miesięcznie. Gdyby dziś taka elektrociepłownia istniała, rachunki byłyby niższe o około 20-30%. Każdego roku mieszkaniec Ursusa, który korzysta z usług Energetyki Ursus przepłaca co najmniej kilkaset zł rocznie.
To nieprawda. To szansa dla dzielnicy Ursus, gdyż pozbędzie się z terenów dzielnicy, której użytkowanie jest uzasadnione tylko i wyłącznie przez brak inwestycji infrastrukturalnych w tym terenie. Energetyka Ursus jako monopolista (brak konkurencji) narzuca zawyżone ceny energii elektrycznej i cieplnej. Plan miejscowy pozwala na przyłączenie terenu do miejskiej sieci ciepłowniczej zarządzanej przez firmę DALKIA Warszaw, która obecnie buduje łącznik pomiędzy obecną siecią ciepłownicza Warszawy a dzielnicą Ursus. Dalkia Warszawa doprowadza ciepło do wszystkich mieszkań w Warszawie z elektrociepłowni Siekierki i Żerań. W ten sposób zostanie całkowicie wyeliminowane nie bezpieczeństwo energetyczne związane z toczącym się postepowaniem dotyczącym ogłoszenia upadłości Energetyki Ursus.
Tereny zaopatrywane obecnie przez starą elektrociepłownię Energetyki Ursus zostaną przyłączone do istniejącej infrastruktury DALKIA Warszaw, która obecnie buduje łącznik pomiędzy obecną siecią ciepłownicza Warszawy a dzielnicą Ursus. Dalkia Warszawa doprowadza ciepło do wszystkich mieszkań w Warszawie z elektrociepłowni Siekierki i Żerań. W ten sposób zostanie całkowicie wyeliminowane nie bezpieczeństwo energetyczne związane z toczącym się postępowaniem dotyczącym ogłoszenia upadłości Energetyki Ursus.
Powody są dwa: ekologia i pieniądze. 1) Stara elektrociepłownia Energetyki Ursus, zasilana węglem, znacznie zanieczyszcza powietrze w dzielnicy oraz blokuje dostęp świeżego powietrza do centrum miasta. 2) Stara elektrociepłownia jest teraz na terenie objętym planem zagospodarowania monopolistą i dlatego sprzedaje prąd i ciepło po zawyżonych cenach. 3) Stara elektrociepłownia wymaga ciągłych inwestycji i dotacji z miasta, które obciążają budżet miasta i podatników. 4) Nowa elektrociepłownia będzie nowoczesna, wybuduje ją prywatny inwestor, a pieniądze stale przeznaczane przez miasto na modernizację starej elektrociepłowni będą mogły być wykorzystane na budowę szkół, przedszkoli, żłobków i nowych dróg na terenie Ursusa. 5) Nowa elektrociepłownia będzie ekologiczna, a zarazem będzie wytwarzała prąd i ciepło po niższych, konkurencyjnych cenach. 6) Koszty budowy i podłączenia poniesie inwestor przynosząc jednocześnie korzyści środowisku naturalnemu i portfelom mieszkańców.
To nieprawda, a kto tak mówi wprowadza mieszkańców w błąd! Plan przewiduje lokalizację nowoczesnej, ekologicznej elektrociepłowni w innym miejscu, niż obecna, stara elektrociepłownia, zasilana węglem. Są już również firmy, które chcą taką elektrociepłownię wybudować w całości z własnych środków, bez obciążenia budżetu miasta, czy też mieszkańców. Ekologiczna ciepłownia na pewno pozwoli na obniżenie cen, jakich obecnie żąda Energetyka Ursus.
Nowa, nowoczesna, ekologiczna elektrociepłownia budowana jest w północnej części dzielnicy. Zakończenie budowy będzie korzystne dla środowiska naturalnego i portfeli mieszkańców. Ta nowoczesna elektrociepłownia będzie dostarczać energię elektryczną i cieplną w cenie niższej, niż dostarcza Energetyka Ursus.

Mieszkania

Od szeregu lat nie ma chętnych na realizowanie projektów przemysłowych na terenie byłych ZPC Ursus. Nic tej sytuacji nie zmieni. Przemysł z uwagi na swoje uciążliwości wyszedł już dawno z podobnych terenów w innych stolicach europejskich. Na terenie objętym planem znajdzie swoją siedzibę wiele dużych firm oferujących nowe technologie, wiele zakładów rzemieślniczych i usługowych, również tych, które funkcjonują obecnie na terenie dzielnicy Ursus. Szacuje się, że w nowych budynkach znajdzie zatrudnienie około 20 tysięcy pracowników. Te miejsca pracy będą atrakcyjną propozycją dla mieszkańców Ursusa. Będą mieli pracę na miejscu, bez konieczności jeżdżenia do centrum miasta.
Niezależni specjaliści z firmy Geoteko dokonali pomiarów, które jednoznacznie wykazały, że wszystkie tereny spełniają obecnie wszystkie normy lub zrewitalizować niewielkim kosztem, co pozwali na wykorzystanie ich pod zabudowę usługową, mieszkaniową i oświatowo publiczną.
Koszty będą niewielkie, ponieważ w ostatnich badaniach zanieczyszczenie wykryto tylko w trzech miejscach i jest ono nieznaczne. Koszty uzdatniania zostaną w całości pokryte przez prywatnych inwestorów chcących realizować swoje inwestycje.
Nowoczesne inwestycje w infrastrukturę drogową - ul. Nowomory, 4 Czerwca 1989 r, obwodnica Warszawy spowodowało, iż dzielnica Ursus jesj najlepiej skomunikowaną dzielnicą miasta Warszawa, nie tylko wewnętrznie ale i w innymi stolicami Europy. Z tej dzielnicy jest najbliżej i najszybciej do Berlina Miasto oraz PKP przeprowadziło remont torów oraz przystanków co poprwiło komunikację kolejową.
Nie, to nieprawda. Plan przewiduje harmonijną, niezbyt wysoką zabudowę. Jeśli Plan nie zostanie uchwalony, wtedy każdy z deweloperów zbuduje takie budynki, jakie będzie chciał i będzie to przypominało zabudowę osiedla Skorosze. Dlatego trzeba uchwalić Plan, gdyż gwarantuje on powstanie jednorodnej, harmonijnej i spójnej zabudowy z funkcjami społecznymi dla mieszkańców – parkami, placami zabaw, szkołami, przedszkolami, żłobkami.
Osiedla na Skoroszach powstały bez planu miejscowego i dlatego budowa jest gęsta i chaotyczna, bez obiektów użyteczności publicznej. Plan dla terenów po byłych ZPC Ursus przewiduje niewysoką i spójną zabudowę, szerokie drogi, bulwary, 7-hektarowy park, przedszkola, szkoły. Uchwalenie tego planu jest gwarancją, że nie powstaną drugie Skorosze, tylko piękna i nowoczesna dzielnica Ursusa.
Nowy plan przewiduje wybudowanie niezbędnej ilości szkół, przedszkoli, żłobków, placów zabaw. Z tych obiektów będą korzystali zarówno mieszkańcy nowej dzielnicy jak i dotychczasowi mieszkańcy
Plan przewiduje odpowiednią ilość żłobków, przedszkoli i szkół, zlokalizowane będą w centralnych, łatwo dostępnych punktach. Z tych obiektów będą korzystać mieszkańcy wszystkich części Ursusa.
Nie – ośrodek Arsus, duma naszej dzielnicy, znany z wielu imprez, będzie działał tak jak poprzednio. Deweloper zgodził się wynajmować Arsusowi budynek bezterminowo za taką samą jak obecnie symboliczną kwotę.
W Ursusie powstanie wiele nowych miejsc pracy. 1) Projekty zabudowy przewidują na parterze nowych budynków miejsca na usługi takie jak restauracje, bary, cukiernie, salony kosmetyczno-fryzjerskie, sklepy, gabinety lekarskie, drobne usługi itp. Będzie to ciekawa oferta dla mieszkańców i przedsiębiorców z Ursusa. 2) Plan pozwala na powstanie budynków, w których będą miały siedziby nowe, zarówno małe, średnie jak i bardzo duże firmy. Znajdzie tam pracę łącznie nawet 20 tysięcy ludzi, więcej, niż pracowało w dawnych ZPC.
1) Mieszkania w nowych domach będą mogli kupować wszyscy, również dotychczasowi mieszkańcy, którzy np. potrzebują większych mieszkań. 2) Nowi mieszkańcy Ursusa będą tu płacili podatki, zasilając kasę dzielnicy z której pokrywane są wszystkie wydatki Ursusa: budowa i utrzymanie szkół, przedszkoli, budowa i naprawa dróg, chodników, ścieżek rowerowych. 3) Na terenie nowej dzielnicy powstaną obiekty (np. place zabaw, parki), które będą służyły wszystkim mieszkańcom Ursusa. 4) Nowi mieszkańcy będą wydawali pieniądze w Ursusie, na czym skorzystają lokalni przedsiębiorcy i rzemieślnicy. To wzbogaci gminę i podniesie standard życia obecnych mieszkańców Ursusa.
Nie, na tym terenie jest zaplanowany szeroki bulwar, skwery, 7 ha park, place zabaw, obiekty sportowe, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Ursusa. Trzeba uchwalić Plan, aby te wszystkie przestrzenie były zagospodarowane w sposób przyjazny dla ludzi!

Pieniądze

To nieprawda. Według szacunków już teraz wpływy do budżetu z tytułu podatków od nieruchomości to blisko połowa wpływów do budżetu dzielnicy. Po wprowadzeniu Planu miejscowego i zagospodarowaniu całego terenu będzie to dodatkowo około 70 milionów zł łącznie - z tytułu podatków CIT, PIT oraz podatku od nieruchomości.
To nieprawda. Budżet dzielnicy traci pieniądze w obecnej sytuacji braku Planu, gdyż tereny objęte Planem są obecnie w małym stopniu wykorzystane. Roczne straty to kilkadziesiąt milionów złotych. Tereny poprzemysłowe po byłych ZPC Ursus, które stanowią blisko 20% terenów całej dzielnicy nie są objęte opłatami ponieważ zostały wyłączone z użytkowania.
To prawda, miasto poniesie koszty, lecz będą one znacznie mniejsze, niż wpływy do budżetu z tytułu podatków lokalnych, podatku dochodowego mieszkańców i firm. Należy zauważyć, iż miasto niezależnie od Planu jest zobowiązane wykupić znaczącą większość dróg na terenie po byłych zakładach ZPC Ursus (ul. Szamoty, Posag 7 Panien), gdyż już w obecnej chwili mają statut dróg publicznych a nie zostały do tej pory wykupione. Grupa Kapitałowa CPD SA w dniu 3 lipca przekazała m. st. Warszawa teren ponad 8 ha na potrzeby komunikacji publicznej odciążając budżet warszawy o koło 32 521 573 mln zł.
To nieprawda. Budżet dzielnicy zyska. 1) Wprowadzenie planu gwarantuje zachowanie istniejących funkcji biznesowych. Firmy mogą działać na tym terenie jeśli chcą, niektóre z nich już teraz rozważają zmianę lokalizacji na bardziej korzystną. 2) Po wprowadzeniu planu na terenie nim objętym zostanie zlokalizowanych wiele nowych firm, które będą się rozwijać, płacić podatki i zatrudniać pracowników – w tym także mieszkańców Ursusa
To nieprawda. ZPC zostały zbudowane kilkadziesiąt lat temu. Infrastruktura techniczna (kable, rury) jest zniszczona, przestarzała i niebezpieczna w użytkowaniu. Inwestorzy budujący mieszkania i biura, przyniosą większość kosztów związanych z nową infrastrukturą. Natomiast obiekty użyteczności publicznej będą służyły wszystkim mieszkańcom Ursusa.
Szacunki te są znacząco zawyżone gdyż Grupa Kapitałowa CPD SA 3 lipca przekazała m st Warszawa teren ponad 8 ha na potrzeby komunikacji publicznej odciążając budżet warszawy około 32 521 573 mln zł. Dodatkowo pozostałe inwestycje są rozłożone w czasie na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Na obiekty użyteczności publicznej gmina może pozyskać środki z UE – jak to ma miejsce w innych dzielnicach Warszawy. Realizacja nowej zabudowy wg Planu spowoduje znaczny wzrost dochodów dla dzielnicy. Szacuje się że z wpływów podatku dochodowego i firm dzielnica zyska rocznie około 70 mln zł.
Grupa Kapitałowa CPD SA w dniu 3 lipca przekazała m st Warszawa teren ponad 8 ha na potrzeby komunikacji publicznej odciążając budżet warszawy o koło … mln zł. Natomiast budowa infrastruktury miejskiej należy do obowiązków miasta. Takie inwestycje zawsze się zwracają! Należy budować drogi i pozostałą infrastrukturę, aby mieszkańcom żyło się lepiej a nowo powstałe usługi mogły zwiększać przychody z tytułu podatków dla gminy. Miasto musi się rozwijać i dlatego potrzebuje terenów miejskich dla sowich mieszkańców. Jest to naturalny proces rozwoju miast i albo te pieniądze zainwestuje w rewitalizację terenów poprzemysłowych i wyda je na drogi, szkoły, przedszkola i żłobki w Ursusie albo gdzieś indziej budując infrastrukturę miejską na terenach innych dzielnic. Ursus straci.
Zdecydowanie zyska! Na opuszczonych i zaniedbanych terenach powstaną nowe miejsca pracy, powstaną nowe obiekty takie jak szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne i sportowe, skwery i parki, z których będą korzystali wszyscy. Nowi mieszkańcy dzielnicy będą płacili tu podatki. Szacuje się, że wpływy do kasy gminy po wprowadzeniu planu zagospodarowania wzrosną o około 70 milionów zł rocznie.

Informacje o CPD S.A.

CPD S.A.

Aby uzyskać więcej informacji o firmie
CPD S.A. wybierz poniższy link

więcej…

Kontakt

  • adres:CPD S.A.,
    ul. Cybernetyki 7b,
                  02-677 Warszawa

  • telefon: +48 22 321 05 00

  • e-mail: info@celtic.pl

© Copyright 2014 by Lupus Creative. All Rights Reserved.